Bestuur

Raad van bestuur – algemeen directeur en medisch directeur

Algemeen directeur: Coördineert de uitvoering van werkzaamheden en communicatie tussen de verschillende professionals. De directeur heeft een helicopterview t.a.v. micro, meso en macro stand van zaken en ontwikkelingen. De directeur initieert, overlegt en toetst de strategieën en legt dit vast in een financieel plan en een inhoudelijke meerjarenplan. Het inhoudelijke plan, organisatie en het beleid van het CITB wordt samen met de medisch directeur bekeken, tevens wordt dit met het personeel in beraad genomen, waarna er een lijn wordt uitgestippeld.

Cora Koorn https://www.linkedin.com/in/cora-koorn-14a6b09

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is een groep vertrouwenspersonen die als klankbord, toezichthouder en toetser fungeert en met wie de bestuurders (algemeen directeur en medisch directeur) in gesprek kunnen gaan.  Dit gesprek helpt de directeurs/bestuurders bij het bepalen van de strategie, het beleid en de uitvoering hiervan. De aangestelde commissarissen hebben allen een eigen kennis en ervaringsgebied zodat zij, ieder vanuit het perspectief van hun vakgebied kunnen bijdragen aan het welslagen van het CITB. De raad van commissarissen is op een zodanige manier samengesteld dat de leden, ten opzichte van elkaar en ten aanzien van de ontwikkeling en gang van zaken in het CITB, onafhankelijk en kritisch zijn. 

Het CITB heeft baat bij een RvC die flexibel is ingesteld, meedenkt, adviseert, meevoelt en een netwerk in kan zetten. De RvC is te benaderen voor tactische, inhoudelijke en strategische vraagstukken.

Leden raad van commissarissen

Mariette Hamaker, arts, gepensioneerd huisarts met speciale deskundigheid op het gebied van de (S)GGZ. 

Sylvia Jansen, deskundig verander manager,  ervaren in het bedrijfsleven en affiniteit met de ggz. Specialiteiten; persoonlijk leiderschap en organisaties in verandering  https://www.linkedin.com/in/sylvia-jansen-91053711